"Puheterapiapalvelut Satakieli Oy on yksityisiä puheterapiapalveluita tarjoava yritys Satakunnassa. Yrityksemme toimitilat sijaitsevat Ulvilassa Friitala-Talossa helppojen kulkuyhteyksien päässä. Alueella on myös runsaasti pysäköintitilaa."
Puheterapia

PUHETERAPIAPALVELUT SATAKIELI OY

”Puheterapiapalvelut Satakieli Oy on yksityisiä puheterapiapalveluita tarjoava yritys. Yrityksemme toimitilat sijaitsevat Ulvilassa Friitala-Talossa.”

Puheterapiapalvelut Satakieli Oy tarjoaa puheterapeutin arviointijaksoja, konsultaatiokäyntejä sekä puheterapiakuntoutusta pääasiassa lapsille ja nuorille, joilla on puheen, kielen, vuorovaikutuksen, oppimisen ja kommunikoinnin erityisvaikeuksia ja haasteita.

Tavallisimpia lastenneurologisia diagnoosiryhmiä ovat eriasteiset kielellisen kehityksen häiriöt (suomeksi Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus, englanniksi Specific Language Impairment eli SLI ja Developmental Language Disorder, DLD), kehitysviivästymät, kehitysvammat sekä laaja-alaiset ja monimuotoiset kehityshäiriöt. Lapsen kielellinen erityisvaikeus voi painottua puheen tuoton häiriöihin ja/tai puheen ymmärtämisen vaikeuksiin. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC; erityisesti kuvat, tukiviittomien ja kommunikaatiokansioiden käyttö) kuuluu myös yrityksemme toimialaan.

Puheterapiapalveluiden järjestäjinä ja maksajina voivat toimia Kela, kunta, vakuutusyhtiö tai joissakin tapauksissa asiakas itse.

Vastaanottokäyntien lisäksi Puheterapiapalvelut Satakieli Oy tarjoaa käyntejä asiakkaan arkiympäristöön, kuten kouluun, päiväkotiin ja kotiin. Vastaanottotilat Friitala-Talossa ovat rauhalliset ja viihtyisät. Käytettävissä olevat kuntoutusmateriaalit ovat nykyaikaisia, lasta motivoivia ja tarkoituksenmukaisia.
Vastaanottotilat sijaitsevat Friitala-Talon (http://www.friitalatalo.fi/) toisessa kerroksessa Ulvilassa. Friitala-Talossa on hyvät pysäköintialueet ja esteetön kulku myös liikuntarajoitteisille henkilöille.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tarkoitetaan puheen, äänen, kielen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisemistä, arviointia ja kuntouttamista laaja-alaisesti.

Puheterapian vaikutukset ovat yksilön elämänkaaressa yleensä pitkäkestoisia ja vaikuttavat lähestulkoon kaikkiin elämän osa-alueisiin. Puheterapiaa voi lievimmillään tarvita yksittäisten artikulaatiovirheiden kuntouttamiseen, jolloin kyseessä ovat puheen pintarakenteen lievät vaikeudet. Janan toisessa ääripäässä puheterapiaa tarvitaan kommunikaatiokeinojen löytämiseen ja yksilöllisten tarpeiden ilmaisun mahdollistamiseen sekä laaja-alaisten kielellisten ja vuorovaikutukseen liittyvien häiriöiden kuntouttamiseen – ja näin ollen yksilön elämän laadun parantamiseen.

Puheterapiajakson alkaessa tehdään terapiasopimus, sovitaan puheterapiajakson aikataulutuksesta, yhteistyöstä sekä puheterapiajakson tavoitteista. “Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.”

Lähde: Suomen Puheterapeuttiliitto ry (http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/puheterapia/)

Puheterapiapaikan saaminen

Kun Sinulla on päätös myönnetystä puheterapiakuntoutuksesta lapsellesi tai kun olet hakemassa lapsesi kuntoutussuunnitelmaan kirjattua puheterapiaa järjestävältä ja maksavalta taholta, esimerkiksi Kelalta, on hyvä varmistaa puheterapiapaikan saaminen mahdollisimman ajoissa. Asiakkaalla voi olla myös esimerkiksi Kelan päätös myönnetystä puheterapiakuntoutuksesta tai kunnan lähete, maksusitoumus tai ostopalvelusopimus puheterapiakuntoutuksesta. Puheterapiapalvelut Satakieli Oy tarjoaa Kelan tuottamia puheterapiapalveluita yksilöpuheterapian osalta. Kun puheterapiakuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa toimintaa, on asiakkaalla mahdollisuus hakea matkakorvauksia Kelalta (tarkemman tiedon saamiseksi otathan yhteyttä Kelan asiakaspalveluun; kela.fi tai Kelan palvelupisteisiin).

Ottakaa ystävällisesti yhteyttä meihin.

Kun puheterapian järjestäjänä ja rahoittajana on Kela, päätös puheterapiajakson kestosta on määritelty Kelan päätöksessä. Mikäli sinulla on kysyttävää Kelan järjestämästä vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta, ota ystävällisesti tarvittaessa yhteyttä Kelaan. Tutustu Kelan nettisivustojen kautta Kelan toimintaan (kela.fi) tai ota yhteyttä puhelimitse.

JONOTILANNE: Valitettavasti vapaita puheterapiapaikkoja ei ole tällä hetkellä saatavilla. Tarkemman tilannetiedon ja tiedon mahdollisesti vapautuvista kuntoutuspaikoista saatte, kun otatte yhteyttä ensisijaisesti tekstiviestillä tai toissijaisesti puhelimitse (puhelinnumero 044 5334214). Valitettavasti en pysty välttämättä vastaamaan puheluunne heti, koska työaikani menee pitkälti asiakkaiden ja yhteistyötahojen parissa työkentällä. Pahoittelen Satakunnan alueen puheterapiaresurssien saatavuutta. Puheterapiapalveluita on tällä hetkellä tarjolla suomen kielellä. Avustajakoirat ovat luonnollisesti tervetulleita Friitala-Taloon.

YHTEYSTIEDOT

Jaana Erkkilä
Laillistettu puheterapeutti, toimitusjohtaja

044 5334214
jaana.erkkila@puheterapiasatakieli.fi

Puheterapiapalvelut Satakieli Oy
Friitalantie 11 B
28400 ULVILA
Y-tunnus 2682065-6

 

 

Puheterapeutti Jaana Erkkilä
Koulutus

– Laillistettu puheterapeutti (05.03.2004) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
– Filosofian maisteri (FM 26.02.2004) logopedian koulutusohjelma, Oulun yliopisto
– Kasvatustieteiden appro (28.4.1998) Oulun yliopisto

Ammatillisen erityisosaamiseni ylläpitäminen ja päivittäminen ovat minulle tärkeitä. Käyn säännöllisesti vuosittain alani täydennyskoulutuksissa ja tapaan kollegoitani niin Satakunnasta kuin muualtakin Suomesta. Kerron mielelläni lisää täydennyskoulutuksistani, kun harkitsette teille sopivaa yhteistyökumppani.

Työkokemus

Olen työskennellyt pääasiassa
lastenneurologisten asiakasryhmien parissa terveydenhuollossa eri puolilla Suomea vuosina 2003—2015. Minulla on pitkä työkokemus puheterapeuttisista arvioinneista, tutkimuksista, konsultaatioista sekä puheterapiakuntoutuksesta ja sidosryhmien kanssa tehdystä yhteistyöstä. Minulla on työkokemusta myös jonkin verran aikuisneurologisista asiakkaista, lähinnä afasian, dyspraksian ja kielellisen kuntoutuksen alueelta. Vuodesta 2015 alkaen olen toiminut puheterapia-alan yrittäjänä ja pääkohderyhmänäni ovat lastenneurologiset asiakasryhmät. Teen Kelan vaativaa lääkinnällistä kuntoutustyötä ja otan myös vastaan maksusitoumuksilla tulevia asiakkaita.

Kielitaito

Teen puheterapeuttista arviointi- ja kuntoutustyötä äidinkielelläni eli suomen kielellä. Vanhempien ohjauskäyntejä voin toteuttaa myös englanniksi ja ruotsiksi, kun ohjauskäynnin sisältö on tarkasti rajattu koskemaan jotakin tiettyä osa-aluetta puheterapiakentältä (esimerkiksi kuvien käytön ohjausta lapsen arjessa tai puheen ja kielen kehityksen tukemista).

Otsikko

VINKKEJÄ HAETTAVAKSI:

Kela:

Hakusanalla löydät Kelan nettisivut, joilta saat runsaasti ajankohtaista tietoa Kelasta, Kelan kuntoutuspalveluista, yhteystiedoista, hakulomakkeista ja ajankohtaisista palvelukuvauksista. Lisäksi saat sivustoilta tarkkaa tietoja Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista.

Käypä hoito:

Hakusanalla löydät suomalaisten terveyteen, sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyviä Käypä hoito –suosituksia, jotka ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia.

Suomen Puheterapeuttiliitto:

Hakusanalla löydät tietoa, koulutusta ja yksityispuheterapeuttien yhteystietoja. 

Aivoliitto:

Hakusanalla löydät tietoa, vertaistukea, kurssi- ja terapiapalveluita.

Papunet:

Hakusanalla löydät selkeää ja saavutettavaa viestintää netissä sekä runsaasti kehittäviä harjoituksia ja puuhia myös kotikäyttöön.

Tukiviittomat:

Hakusanalla löydät useita hyviä suomenkielisiä linkkejä ja videoita tukiviittomista puheen ja kielen kehityksen tueksi.

Ekapeli:

Hakusanalla löydät useita Ekapeli-versioita kokeiltavaksi. Ekapeli on ilmainen, laadukas, lasta motivoiva ja kuntoutukseen soveltuva peli lukemisen taitojen harjoitteluun.

YouTube: Hyödyllisiä, hauskoja ja kokeilemisen arvoisia sivustoja (ja hakusanoja, joilla pääsee julkaisuihin) lapsille ovat muun muassa Kielileikki (Bobon videot, koira-avusteinen puheterapia); Kielinuppu tarjoaa AAC-tuettuja lastenlauluja monien eri taitojen oppimisen tueksi; Etäpuheterapia; Espoon puheterapia; Vantaan puheterapia; Opi viittomaan; Paputuubi. Nettisivustoja, joista juuri sinun lapsesi voisi arjessa hyötyä ovat esimerkiksi KuVilla-sivusto, Viitottu Rakkaus, Muistipuisto ja Värinautit.