”Puheterapiapalvelut Satakieli Oy on yksityisiä puheterapiapalveluita tarjoava yritys. Yrityksemme toimitilat sijaitsevat Ulvilassa Friitalatalossa.”

Puheterapia

PUHETERAPIAPALVELUT SATAKIELI OY

”Puheterapiapalvelut Satakieli Oy on yksityisiä puheterapiapalveluita tarjoava yritys. Yrityksemme toimitilat sijaitsevat Ulvilassa Friitalatalossa.”

Puheterapiapalvelut Satakieli Oy tarjoaa puheterapeutin arvioita, konsultaatiota sekä puheterapiakuntoutusta pääasiassa lapsille ja nuorille, joilla on puheen, kielen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin erityisvaikeuksia ja haasteita.

Tavallisimpia lastenneurologisia diagnoosiryhmiä ovat eriasteiset kielihäiriöt (suomeksi Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus, englanniksi Specific Language Impairment eli SLI), kehitysviivästymät, kehitysvammat sekä laaja-alaiset ja monimuotoiset kehityshäiriöt. Aikuisneurologisista häiriöryhmistä tarjoamme puheterapiakuntoutusta afasian ja dyspraksian parissa. Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi (AAC; erityisesti kuvat, tukiviittomien ja kansioiden käyttö) kuuluu myös yrityksemme toimialaan.

Puheterapiapalveluiden maksajina voivat toimia Kela, kunta, vakuutusyhtiö tai joissakin tapauksissa asiakas itse.

Vastaanottokäyntien lisäksi Puheterapiapalvelut Satakieli Oy tarjoaa laitos- ja kotikäyntejä.

Vastaanottotilat sijaitsevat Friitalatalon (nettilinkki) toisessa kerroksessa Ulvilassa. Friitalatalossa on hyvät pysäköintialueet ja esteetön kulku myös liikuntarajoitteisille henkilöille.


Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jolla tarkoitetaan puheen, äänen, kielen, vuorovaikutuksen ja kommunikaation häiriöiden ennaltaehkäisemistä, arviointia ja kuntouttamista.

Puheterapian vaikutukset ovat yksilön elämänkaaressa yleensä pitkäkestoisia ja vaikuttavat lähestulkoon kaikkiin elämän osa-alueisiin. Puheterapiaa voi lievimmillään tarvita yksittäisten artikulaatiovirheiden kuntouttamiseen, jolloin kyseessä ovat puheen pintarakenteen lievät vaikeudet. Janan toisessa ääripäässä puheterapiaa tarvitaan kommunikaatiokeinojen löytämiseen ja yksilöllisten tarpeiden ilmaisun mahdollistamiseen sekä laaja-alaisten kielellisten ja vuorovaikutukseen liittyvien häiriöiden kuntouttamiseen – ja näin ollen yksilön elämän laadun parantamiseen.

Puheterapiajakson alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma: “Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa. Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia antaa parhaan tuloksen.”

Lähde: Suomen Puheterapeuttiliitto ry (http://www.puheterapeuttiliitto.fi/fi/puheterapia/)

Puheterapiapaikan saaminen

Kun asiakkaan puheterapiatarve on kirjattuna kuntoutussuunnitelmassa tai kun asiakkaalla on lähete/maksusitoumus/ostopalvelusopimus puheterapiakuntoutusta tai puheterapeutin arviointia varten,
on hyvä varmistaa puheterapiapaikan saatavuus mahdollisimman ajoissa. Ottakaa ystävällisesti yhteyttä meihin.

YHTEYSTIEDOT

Jaana Erkkilä
Laillistettu puheterapeutti, toimitusjohtaja

044 5334214
jaana.erkkila@puheterapiasatakieli.fi

Puheterapiapalvelut Satakieli Oy
Friitalantie 11 B
28400 ULVILA
Y-tunnus 2682065-6

 

 

Puheterapeutti Jaana Erkkilä
Koulutus

– Laillistettu puheterapeutti (05.03.2004) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
– Filosofian maisteri (FM 26.02.2004) logopedian koulutusohjelma, Oulun yliopisto
– Kasvatustieteiden appro (28.4.1998) Oulun yliopisto

Ammatillisen osaamiseni ylläpitäminen ja päivittäminen ovat minulle tärkeitä. Käyn säännöllisesti alani täydennyskoulutuksissa ja tapaan kollegoitani niin Satakunnasta kuin muualtakin Suomesta.

 

Työkokemus

Olen työskennellyt pääasiassa lastenneurologisten asiakasryhmien parissa terveydenhuollossa eri puolilla Suomea vuosina 2003-2015. Minulla on pitkä työkokemus puheterapeuttisista arvioinneista, konsultaatiosta sekä puheterapiakuntoutuksesta. Minulla on työkokemusta myös aikuisneurologisista asiakkaista lähinnä afasian, dyspraksian ja kielellisen kuntoutuksen alueelta.

Kielitaito

Teen arviointi- ja puheterapiatyötä suomen kielellä. Vanhempien ohjauskäyntejä voin toteuttaa myös englanniksi ja ruotsiksi, kun ohjauskäynnin sisältö on tarkasti rajattu koskemaan tiettyä osa-aluetta (esimerkiksi kuvien käytön ohjausta lapsen arjessa tai puheen ja kielen kehityksen tukemista).